Jdi na obsah Jdi na menu

Ohlédnutí se za rokem 2018...

15. 1. 2019

 

Zhodnocení roku 2018,

Statistika duchovního správy a Výkaz Hospodaření

 

Milí farníci, na začátku Nového roku 2019 Vám předkládám výsledky farního hospodaření a statistku duchovní správy za uplynulý rok.  

Příjmy farnosti jsou převážně vytvářeny sbírkami o nedělích a svátcích a také dary Vás farníků a přátel naší farnosti. Jak vyplývá z výkazu, v roce 2018 byla položka "Dary fyzických a právnických osob" nejvyšší za uplynulých pět let. Celkem šlo o částku 50 500,- Kč. Děkuji za každý finanční dar, který jste v minulém roce věnovali ve prospěch farního společenství.

Naše farnost je historicky spjata se Strahovským klášterem – jsme jeho inkorporovanou farností. V minulém roce byly z centrálního rozpočtu Královské kanonie Premonstrátů na Strahově uhrazeny práce na odvodnění kostela a realizace ozdravného řezu stromů v areálu kostela. Klášter poskytl farnosti i příspěvek na provoz ve výši 40 000,- Kč. Děkujeme!

V prvním čtvrtletí roku 2018 byla zvolena nová Pastorační a Ekonomická rada. Proběhla první zasedání a členové obou rad jsou mi velmi nápomocni ve správě farních záležitostí.

Milí farníci, především chci poděkovat za každou Vaši službu a činorodou spolupráci v uplynulém roce. Děkuji za úklid a výzdobu chrámu Páně, děkuji našim kostelníkům za přípravu na bohoslužby, zvoníkům za starost, aby neutichl hlas zvonů Aldašína a Felixe, varhaníkům za doprovod bohoslužeb a za zapojení se do Noci kostelů, děkuji ministrantům za službu u Pánova oltáře.

Dále Vám chci poděkovat, že s nadšením zachováváte místní tradice, kterými naše farnost žije: pořádáte s velkým úspěchem Tříkrálovou sbírku, v květnu tradiční Mariánskou pouť do Hájku, připravujete pohoštění nejen na poutní slavnost našeho kostela, ale kulinářské speciality přinášíte i na naše pravidelná farní setkání. Mnozí jste zapojeni i do přípravy obvyklé Mikulášské nadílky nebo do provedení Rybovy mše vánoční při Půlnoční. Všem těmto činnostem věnujete svůj volný čas, některé aktivity sami financujete. Vaše otevřené a štědré srdce je patrné z finančních příspěvků – sbírek a darů pro farnost.

Prosím pokorně za odpuštění, pokud jsem někomu z Vás v uplynulém roce ublížil slovem či skutkem, a svou lidskou slabostí jsem obraz Kristova dobrého pastýře ne vždy zpodobnil věrně a s láskou.

Děkuji za Vaše sepnuté ruce, modlitby a sebezápory, které obětujete za naši farnost, za její současnost a budoucnost.

Do Nového roku 2019 jsme vstoupili s důvěrou, že je to náš nebeský Otec, „v němž žijeme, pohybujeme se a jsme“. Přeji Vám hojnost Božího požehnání, stálou ochranu Matky Boží, Panny Marie a svatých Andělů.

Ze srdce každému z Vás žehnám,

P. Wolfgang Karel Horák, O. Praem.

            duchovní správce farnosti

 

Duchovní správa v roce 2018

Svátost křtu: 3. První svaté přijímání: 1. Svátost manželství: 2. Svátost pomazání nemocných: individuálně 9, společně 11. Pohřby: 2

 

Výkaz o hospodaření 2018

PŘÍJMY

Sbírky

130064.00

Příjmy za církevní úkony a činnosti

3500.00

Dary fyzických i právnických osob – tuzemské i zahraniční

50500.00

Úroky z vedení běžného účtu

127.70

Ostatní příjmy (přeplatek plyn fara, příspěvek na provoz od kláštera, refundace elektřiny Pe3ny.Net)

 

53005.00

Příjmy celkem

237196.70

 

 

VÝDAJE

Mzdy a ostatní srážky (varhaníci)

7000.00

Daň z příjmů zaměstnanců – srážková daň

1884.00

Bohoslužebné potřeby (Katolický týdeník, Arcidiecézní zpravodaj, časopis Milujte se, Nedělní liturgie, za provedení Rybovy mše vánoční, Hostie, Kadidlo, Mešní víno, Květiny pro kostel, Olej do svící)

 

21986.93

Režijní výdaje (zálohy elektřina kostel, zálohy plyn fara, zálohy voda fara, za vedení účetnictví za r. 2017, náplně do tiskárny, popelnice, dobíjení farního telefonu, benzin do sekačky, půjčení fukaru na listí, úklidové a čisticí prostředky, nový farní web)

 

 

83582.77

Opravy ostatní (údržbářské práce kostel a fara, servis varhan, strunová hlava do křovinořezu).

 

26629.00

Odeslané sbírky a příspěvky diecézi (Svatopetrský haléř, 2x na bohoslovce, na misie, 2x na charitní činnost Arcidiecéze, Velkopáteční sbírka, Svatojánská sbírka na provoz Arcibiskupství, Svatováclavská na církevní školství, mimořádná sb. na Blízký východ, sb. Den Bible)

 

31594.00

Ostatní výdaje (kontejner s listím za minulý a tento rok, pořízení nové palmy do kostela, nákup na dětský den, hliníkové schůdky do kostela, malování místnosti v kostele, žehlicí prkno do kostela, razítko farnosti, regál do kostela)

 

 

37044.96

Výdaje celkem

209721.66

Rozdíl příjmů a výdajů

+27475.04

 

 

Pokladna ..........................................................................................  22916.00 Kč

Bankovní účet 2830390369/0800 ..................................................  43153.87 Kč

 

 

 

Konečný stav k termínu vypracování výkazu, 10. 01. 2019

 

Sbírky

2015

2016

2017

2018

135186

131359

125466

130064

Dary

29200

34500

37000

50500

Příspěvek od kláštera

60000

0

0

40000

Celkové příjmy

245093.04

185056.63

176207.33

237196.70

 

 

 

 

 

 

 

 

2015

2016

2017

2018

Režijní výdaje

98970.99

68264.73

87409.87

83582.77

Bohoslužebné potřeby

17363.00

35749.00

23252.08

21986.93

Odeslané sbírky diecézi

32023.00

34112.00

21736.00

31594.00

Celkové výdaje

297377.66

189229.82

170821.56

209721.66

 

Pro srovnání: